Uplatni račun – članarina turističkim zajednicama

Primatelj: Članarina turističkim zajednicama – Orahovica

Uplatni račun (IBAN): HR511001005-1730727154

Model plaćanja: HR67

Poziv na broj: OIB

Prema članku 12. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20) poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

Uplatni račun – turistička pristojba

Primatelj: Turistička pristojba – Orahovica

Uplatni račun (IBAN): HR511001005-1730704747

Model plaćanja: HR67

Poziv na broj : OIB – sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

Turističku pristojbu iz članka 9. stavka 1. i 3., članka 12. i članka 13. stavka 1. i 4. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 42/20) sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, sobe u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te vlasnici kuća, apartmana ili stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19); ( NN 152/08; NN 88/10; NN 110/15; NN 121/16 )

 Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19); ( NN 42/2020; NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14 )

 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 42/2020; NN 85/15NN 121/16NN 99/18

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 130/17; izmjene NN 42/2020; NN 25/19)

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 42/2020, 7.4.2020.)
  • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji (NN 81/19)
  • Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 68/19)
  • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19)
  • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
  • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
  • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
  • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
  • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
  • Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19)